NPTB NanoPhos Thinner B

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

-

NPTB NanoPhos Thinner B

Chất pha loãng NPTB

 

Chất pha loãng gốc dung môi hữu cơ cho các hệ sơn alkyd/acrylic/zinc ethyl silicone/PU.

 

Các đặc trưng

Tỷ trọng/VOC: 0,85±0,02 (780 g.L-1), Tốc độ bay hơi trung bình, Điểm chớp cháy >23oC.


NPTB Organic, solvent based thinner for alkyd/acrylic/vinyl/ PU, paint systems.

 

TYPICAL PROPERTIES

Density/VOC: 0,85 ±0,02 (780 g.L-1), Medium evaporation rate, Flash point >23οC.