NPTA NanoPhos Thinner A

Đóng gói

5L, 20L

Mức tiêu thụ

-

NPTA NanoPhos Thinner A

Chất pha loãng NPTA

 

Chất pha loãng gốc dung môi hữu cơ cho hệ sơn epoxy.

 

Các đặc trưng

Tỷ trọng/VOC: 0,85±0,02 (850-870 g.L-1). Tốc độ bay hơi trung bình, Điểm chớp cháy >23°C.


NPTA Organic, solvent based thinner for epoxy paint systems.

 

TYPICAL PROPERTIES

Density/VOC: 0,85 ±0,02 (850-870 g.L-1)., Medium evaporation rate, Flash point >23οC.