HBG Bilge Cleaner

Đóng gói

1L, 4L & 30L

Mức tiêu thụ

-

HBG Bilge Cleaner

Chất làm sạch đáy tàu

 

HBG Bilge Cleaner là một chất làm sạch đáy tàu cực mạnh, có thể phân hủy sinh học. Nó phân tán bùn và các chất bẩn ở đáy tàu nên có thể bơm được ra ngoài (theo các hướng dẫn và pháp luật địa phương). Nó nhũ tương hóa một cách hiệu quả nhiên liệu hoặc dầu mỡ thừa, để lại một đáy tàu sạch và không có mùi. Nó không chứa phosphate và có mùi trong lành.

 

Các tính năng

  • Có thể phân hủy sinh học & không độc hại.
  • Đa mục đích: Các bể chứa, đáy tàu, phòng động cơ.
  • Cải thiện điều kiện vệ sinh trong khi làm sạch và nhũ tương hóa.
  • Không ăn mòn bề mặt kim loại hoặc các bộ phận của động cơ.

 

Khuyến nghị

Là một chất làm sạch đáy tàu. Hiệu quả ở bất cứ nơi nào chất nhờn và các chất ô nhiễm từ dầu đang tích tụ. Để tạo thuận lợi cho việc phân tán nhiên liệu và ngăn ngừa sự tràn dầu.


HBG Bilge Cleaner

HBG Bilge Cleaner formulation is a biodegradable, waterbased, heavy-duty bilge cleaner. It is used for easy and fast cleaning of difficult residues, grime and dirt in the bilge and engine room. It effectively removes residues from greases, oils, fuels, waxes, silicones, oil and fungi. It is suitable for the general cleaning of the engine room and the bilge / engine itself. It contains special ingredients to restrict and control odours that are produced from degradation of organics.

 

KEY FEATURES

  • Biodegradable & non-toxic
  • Multi-purpose: Empty fuel tanks, bilges, engine rooms.
  • Sanitizes while cleaning.
  • Non-corrosive to metal surfaces or engine parts.
  • Deodorizing

 

RECOMMENDED USE

As a bilge cleaner. Effective wherever slime and oily contaminants are accumulating. To facilitate fuel dispersion and prevent oil spilling.

 

APPLICATION NOTE

Apply on surface, let stand for 5 minutes (longer time needed for heavy build up dirt and stains), agitate with a brush if needed, and rinse with fresh or seawater. Enclosed bilges and tanks: Apply 2-10L for each cubic meter of enclosed bilge or tank, let stand for 24 hours, drain and rinse tank. Engine vibrations reduce the let stand down time interval. In cases where gasoline or diesel have entered into the water system follow enclosed tank directions with a triple rinse. Apply proper disposal directions of the emulsified yield.